بیمارستان صارم

ما موسسه پژوهشی-آموزشی و در مانی هستیم که بنیانگذار IVF و پیش رو در امر خط سوم درمان می باشیم


کلاسهای آموزشیشنبه

94/04/13

فرآیند و خط مشی نویسی

13:00-15:00

آمفی تئاتر طبقه سوم

یکشنبه

94/04/14

سلامت شغلی

8:00-10:00

اتاق آموزش

دوشنبه

94/04/15
کلاس پریناتال

14:00-16:00

سالن آموزش

سه شنبه

94/04/16

Molecular oncogynecology

13:00-14:00

آمفی تئاتر اصلی

چهارشنبه

94/04/17

تعطیل رسمی

پنجشنبه

94/04/18

شنبه

94/04/20

اعتبار بخشی

8:00-10:00

اتاق آموزش

اورژانس های مامائی

13:00-15:00

اتاق آموزش

یکشنبه

94/04/21

اعتبار بخشی

8:00-10:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/04/22

اعتبار بخشی

8:00-10:00

اتاق آموزش

کلاس پریناتال

14:00-16:00

سالن آموزش

سه شنبه

94/04/23

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/04/24

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/04/25

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

کلاس آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن آموزش
جمعه

94/04/26

شنبه

94/04/27

تعطیل رسمی

یکشنبه

9404/28

تعطیل رسمی

دوشنبه

94/04/29

بهداشت محیط

15:00-17:00

آمفی تاتر طبقه سوم

کلاس آموزش مادران باردار

14:00-16:00

سالن آموزش

سه شنبه

94/04/30

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی

ارتباط با بیمار رو به احتضار

13:00-14:00

اتاق آموزش

چهارشنبه

9404/31

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/05/01

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

کلاس آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن آموزش
جمعه

94/05/02

شنبه

94/05/03

تفسیر EKG

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/05/04

فرماندهی حادثه

13:00-15:00

آمفی تاتر طبقه سومدوشنبه

94/05/05

بهداشت محیط

14:00-16:00

اتاق آموزش
سه شنبه

94/05/06

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/05/07

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/05/08

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

کارگاه احیاء نوزاد

8:00-13:00

سالن اصلی

آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن اصلی

جمعه

94/05/09

کارگاه احیاء نوزاد

8:00-13:30

سالن اصلی


شنبه

94/05/10

تفسیر EKG  (2)

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/05/11

سلامت شغلی

14:0016:00

آمفی تاتر طبقه سوم
دوشنبه

94/05/12

آموزش Excell

13:00-15:00

اتاق آموزش
سه شنبه

94/05/13

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی

تغذیه در بیماران کلیوی

13:00-15:00

اتاق آموزش

چهارشنبه

94/05/14

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/05/15

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن اصلی
جمعه

94/05/16

شنبه

94/05/17

سمینار علمی یکروزه ساعت اولیه شیر مادر

8:00-13:00

سالن اصلی
یکشنبه

94/05/18

کاردکس نویسی

13:00-15:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/05/19سه شنبه

94/05/20

تعطیل رسمی

چهارشنبه

94/05/21

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/05/22

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن اصلی
جمعه

94/05/23

روزهای هفته

تاریخ

نام دوره

ساعت برگزاری

محل برگزاری

شنبه

94/05/24

تفسیر EKG  (3)

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/05/25

کارگاه ترویج تغذیه با شیر مادر

8:00-14:00

آمفی تاتر طبقه سوم
دوشنبه

94/05/26سه شنبه

94/05/27

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی

ارتباط موثر

13:00-14:00

اتاق آموزش
چهارشنبه

94/05/28

آموزش کار با تجهیزات

10:00-12:00

داخل بخش مربوطه
پنجشنبه

94/05/29

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی

آموزش مادران باردار

15:00-17:00

سالن اصلی

جمعه

94/05/30

شنبه

94/05/31

تفسیر EKG  (3)

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/06/01

بهداشت محیط و سلامت شغلی

14:00-16:00

آمفی تاتر طبقه سومدوشنبه

94/06/02

CPR نوزاد

13:00-15:00

اتاق آموزش
سه شنبه

94/06/03

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/06/04پنجشنبه

94/06/05

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی
جمعه

94/06/06

شنبه

94/06/07

گزارش نویسی پرستاری

13:00-15:00

آمفی تاتر طبقه سوم
یکشنبه

94/06/08

آتش نشانی

8:0-10:00

اتاق آموزش

آتش نشانی

13:00-15:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/06/09سه شنبه

94/06/10

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/06/11پنجشنبه

94/06/12

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی
جمعه

94/06/13

شنبه

94/06/14

تفسیر NST

13:00-15:00

آمفی تاتر طبقه سوم
یکشنبه

94/06/15

محاسبات داروئی

13:00-15:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/06/16سه شنبه

94/06/17

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/06/18پنجشنبه

94/06/19

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی
جمعه

94/06/20

شنبه

94/06/21

کنترل عفونت

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/06/22

بهداشت محیط

8:00-10:00

اتاق آموزش

بهداشت محیط

13:00-15:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/06/23سه شنبه

94/06/24

کنفرانس علمی ادواری مرکز باروری و ناباروری بیمارستان صارم

13:00-14:00

سالن اصلی
چهارشنبه

94/06/25پنجشنبه

94/06/26

کنفرانس ادواری بخش زنان و زایمان بیمارستان صارم

7:30-9:30

سالن اصلی
جمعه

94/06/27

شنبه

94/06/28

هموویژیلانس

13:00-15:00

اتاق آموزش
یکشنبه

94/06/29

مدیریت بحران

8:00-10:00

اتاق آموزش

مدیریت بحران

13:00-15:00

اتاق آموزش
دوشنبه

94/06/30

آموزش ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت

8:00-10:00

اتاق آموزش

آموزش ارزشها و عقاید گیرندگان خدمت

13:00-15:00

اتاق آموزش

معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس بیمارستان صارم

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-شهرک اکباتان - انتهای فاز 3 - رو به روی میدان بسیج- کدپستي 1396956111

تلفن : 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196

فکس : 021-44670432

وب سایت : www.saremhospital.org


دسته بندی محصولات

جستجو درمحصولات


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-44670886, 021-4702, 021-44670884, 021-44670888~9, 021-44670898, 021-44634196

فکس : 021-44670432

تلفکس : -

وب سایت : www.saremhospital.org